[ Kliknutí­m prejdete na Titulnú stránku ]

Kolokvium z jadrovej chémie a rádioekológie 2011

Dňa 14.3. 2011 sa pod záštitou Katedry jadrovej chémie PriF UK (ďalej KJCH) a Odbornej skupiny jadrovej chémie a rádioekológie Slovenskej chemickej spoločnosti uskutočnilo na pôde fakulty „Kolokvium z jadrovej chémie“. Kolokvium, resp. odbornú poradu, seminár (v minulosti vnímané aj ako čiastková ústna skúška na univerzite), svojimi dlhoročnými skúsenosťami a rozhľadenosťou z oblasti jadrovej chémie a rádioekológie odborne garantoval prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc. Organizačnú stránku zabezpečili RNDr. Jarka Ometáková a RNDr. Michal Galamboš, PhD. z rovnomennej katedry.

Cieľom kolokvia bolo vytvoriť vhodné prostredie na prezentáciu výsledkov vedeckej činnosti študentov a odbornú diskusiu všetkých zúčastnených. Zvýšiť úroveň ich bádania, odborne a morálne podporiť trpezlivosť a vynaložené úsilie potrebné k výskumu. Predstaviť a priblížiť zameranie vedeckej činnosti katedry multidisciplinárne orientovanému auditóriu.

Na kolokviu, ktorého sa zúčastnilo viac ako 30 ľudí, prevažne z chemickej sekcie PriF UK, odznelo celkom 6 prednášok:

  • RNDr. Jana STRIŠOVSKÁ: Rádiochemická analýza nuklidov neptúnia a plutónia,
  • Bc. Dominik MARTINKOVIČ: Štúdium extrakčných vlastností fosfóniových iónových kvapalín,
  • RNDr. Jarmila OMETÁKOVÁ: Príprava Cu-64 a využite v PET,
  • Bc. Martin DAŇO: Vplyv γ-žiarenia na adsorpčné vlastnosti slovenských bentonitov,
  • RNDr. Veronika PAUČOVÁ: Stanovenie a separácia 99Tc extrakčnou chromatografiou použitím AnaLig sorbentu,
  • RNDr. Veronika DRÁBOVÁ: Prehľad metód eliminácie curia od amerícia.

Prednášajúci mladí kolegovia, ktorými boli diplomanti a doktorandi KJCH PriF UK, nadobúdajú na podujatiach obdobného typu praktické skúsenosti pri formulovaní záverov a zovšeobecňovaní dosiahnutých výsledkov ich výskumných prác. Učia sa prezentovať tiež seba ako osobnosť. Získavajú prehľad o zameraní výskumu svojich kolegov. Kolokvium je možné vnímať aj ako predobhajoby záverečných a minimových prác, propagáciu jednotlivých výskumných tímov, odboru, resp. špecializácie a pracoviska. Študenti nižších ročníkov na základe prezentovaných prác, získali predstavu o výskume pracoviska, čo im môže byť nápomocné pri výbere odboru, resp. špecializácie.

Jadrová chémia a rádioekológia? Jadrová chémia a rádioekológia predstavujú vedné odbory Katedry jadrovej chémie PriF UK, zaoberajúce sa vlastnosťami hmoty a javmi chemickej a fyzikálno-chemickej povahy, pôvodcom ktorých je alebo sa sčasti na nich podieľa jadro atómu a jeho premeny. Študenti na KJCH, v odbore jadrová chémia a rádioekológia od začiatku participujú na riešení zaujímavých projektov ako základného, tak aj aplikovaného výskumu, čím dostávajú možnosť stať sa plnohodnotnými spoluautormi publikácií vo významných domácich a zahraničných časopisoch, výskumných správach, či príspevkoch na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí. Absolventi KJCH sú schopní v praxi využívať okrem všeobecných chemických metód aj metódy rádiochemické a radiačno-chemické, a to pri riešení rádioanalytických, rádioekologických, fyzikálnochemických, rádiofarmaceutických, biologicko-medicínskych a jadrovo-technologických problémov. Svoje teoretické poznatky a zručnosti nadobudnuté počas štúdia môžu absolventi KJCH vzhľadom na dlhé doby polpremeny ekotoxicky významných rádionuklidov, využívať v praxi niekoľko desiatok rokov (majú o prácu postarané do konca života).

Fotogaléria

RNDr. Michal Galamboš, PhD.

Maria Curie
sildenafil costo achat viagra générique belgique dans quel pays le viagra est il en vente libre prix du cialis en pharmacie marseille pris viagra viagra afhalen utrecht viagra kopio