[ Kliknutí­m prejdete na Titulnú stránku ]

Kolokvium z jadrovej chémie a rádioekológie 2012

Dňa 26.3. 2012 sa pod záštitou Katedry jadrovej chémie PriF UK (ďalej KJCH), Nadácie Curie a Odbornej skupiny jadrovej chémie a rádioekológie Slovenskej chemickej spoločnosti uskutočnilo na pôde fakulty „Kolokvium z jadrovej chémie a rádioekológie 2012“. Kolokvium, resp. odbornú poradu, seminár (v minulosti vnímané aj ako čiastková ústna skúška na univerzite), svojimi dlhoročnými skúsenosťami a rozhľadenosťou z oblasti jadrovej chémie a rádioekológie odborne garantoval prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc. Organizačnú stránku zabezpečili RNDr. Jarka Ometáková, Bc. Adrián Krajňák a RNDr. Michal Galamboš, PhD. z rovnomennej katedry.

Cieľom kolokvia bolo vytvoriť vhodné prostredie na prezentáciu výsledkov vedeckej činnosti študentov a odbornú diskusiu všetkých zúčastnených. Zvýšiť úroveň ich bádania, odborne a morálne podporiť trpezlivosť a vynaložené úsilie potrebné k výskumu. Predstaviť a priblížiť zameranie vedeckej činnosti katedry multidisciplinárne orientovanému auditóriu.

Kolokvium, ktorého sa zúčastnilo viac ako 30 ľudí, sa začalo prednáškou výkonného viceprezidenta Slovenského jadrového fóra Ing. Jozefa Zlatňanského a špecialistky Slovenských elektrární, a.s. Ing. Jany Röschlovej s názvom „Zadná časť jadrovej energetiky - stratégia a možnosti v EU a na Slovensku“, po ktorej nasledovalo 6 prednášok:

Prednášajúci mladí kolegovia, ktorými boli študenti KJCH PriF UK, nadobúdajú na podujatiach obdobného typu praktické skúsenosti pri formulovaní záverov a zovšeobecňovaní dosiahnutých výsledkov ich výskumných prác. Učia sa prezentovať tiež seba ako osobnosť. Získavajú prehľad o zameraní výskumu svojich kolegov. Kolokvium je možné vnímať aj ako predobhajoby záverečných a minimových prác, propagáciu jednotlivých výskumných tímov, odboru, resp. špecializácie a pracoviska. Študenti nižších ročníkov na základe prezentovaných prác, získali predstavu o výskume pracoviska, čo im môže byť nápomocné pri výbere odboru, resp. špecializácie.

Jadrová chémia a rádioekológia?

Jadrová chémia a rádioekológia predstavujú vedné odbory Katedry jadrovej chémie PriF UK, zaoberajúce sa vlastnosťami hmoty a javmi chemickej a fyzikálno-chemickej povahy, pôvodcom ktorých je alebo sa sčasti na nich podieľa jadro atómu a jeho premeny. Študenti na KJCH, v odbore jadrová chémia a rádioekológia od začiatku participujú na riešení zaujímavých projektov ako základného, tak aj aplikovaného výskumu, čím dostávajú možnosť stať sa plnohodnotnými spoluautormi publikácií vo významných domácich a zahraničných časopisoch, výskumných správach, či príspevkoch na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí. Absolventi KJCH sú schopní v praxi využívať okrem všeobecných chemických metód aj metódy rádiochemické a radiačno-chemické, a to pri riešení rádioanalytických, rádioekologických, fyzikálnochemických, rádiofarmaceutických, biologicko-medicínskych a jadrovo-technologických problémov. Svoje teoretické poznatky a zručnosti nadobudnuté počas štúdia môžu absolventi KJCH vzhľadom na dlhé doby polpremeny ekotoxicky významných rádionuklidov, využívať v praxi niekoľko desiatok rokov (majú o prácu postarané takmer na celý život).

RNDr. Michal Galamboš, PhD.
Katedra jadrovej chémie PriF UK

Fotogaléria

Maria Curie